ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ณ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ณ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดได้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา รู้จักน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาขัดเกลาจิตใจรวมทั้งสามารถนำธรรมะที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯไปใช้ในการดำเนินชีวิต จำนวน ๕๐ รูป พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการ ณ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์