ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพของนายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์ ผู้วายชนม์ บิดาสามีนางลาวัลย์ เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ เมรุมาศ วัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพของนายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์  ผู้วายชนม์  บิดาสามีนางลาวัลย์ เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ณ เมรุมาศ วัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าบังสุกุลงานฌาปนกิจศพของนายบุญเลิศ โอประเสริฐสวัสดิ์  ผู้วายชนม์  บิดาสามีนางลาวัลย์ เล็กวิจิตรธาดา ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการ ณ เมรุมาศ วัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์