ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระธรรมคำสอน ตามหลักพุทธวจนสู่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระธรรมคำสอน ตามหลักพุทธวจนสู่เด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๖๐ เวลา  ๙.๓๐  นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้อมนำพระธรรมคำสอน ตามหลักพุทธวจนสู่เด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้นำหลักธรรมคำสอนตามหลักพุทธวจน ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกเข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๗๐ คน พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการ  ข้าราชการ และลูกจ้าง  ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์