ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ E-mail : nkwjc@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผูัได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 36 หน่วย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เอกสารแนบ