ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๐ นาฬิกา  นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการ  ข้าราชการและลูกจ้าง  ให้การต้อนรับ นายสุวัชร อุษณาวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชน และครอบครัว  ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์