ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ วิทยากรบรรยาย และมอบวุฒิบัตร ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์

นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  วิทยากรบรรยาย  และมอบวุฒิบัตร ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๑๓ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ  วิทยากรบรรยาย  และมอบวุฒิบัตร ให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพื่อนไกล่เกลี่ยเพื่อน Peer Mediation) ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทแก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม และให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นๆได้อีกทางหนึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์