ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
รับรองบุตร/ขอศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 84/2561 นางดลยา เดชวรารัตน์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมนตรี นาวเหนียว
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 89/2561นายวุฒิชัย ลิมพะสูตร ผู้ร้อง จดทะเบียนรับรองเด็กชายวธพล ลิมพะสูตร ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 99/2561 เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ โดยนางสาวศศิพิมพ์ บาลี โจทก์ ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกฤษณะ เจริญยั่งยืนยงค์ จำเลย
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 90/2561 เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต โดยนางสาวอุทุมพร พันธ์โต ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพดลย์ พันธ์โต
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 100/2561 นายอานันท์ สอนชม ร้องขอให้ศาลมัคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดูลย์ สอนชม ผู้ตาย
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 124/2561 นางสาวกมลวรรณ แสนเจ๊ก ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ๊ก บิดา(ผู้ตาย)
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 97/2561 นายจักรวุฒิ จำปาดี ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาดี ผู้ตาย
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 98/2561 จ่าสิบเอกหรือ จ.ส.อ หรือสิบเอก หรือจ.สหรือนายวีรชน คุ้มภัย ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับเด็กชายภูวดล คุ้มภัย และเด็กหญิงวชิรภร คุ้มภัย ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 9. ตดีแพ่งหมายเลขดำที่ 125/2561 นายศิริประพันธ์ สุดหาญ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งอนุญาตจดทะเบียนรับ เด็กชายทีฆายุ สุดหาญ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง
 10. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 131/2561 นายสุพรชัย แสงศิลป์มณี ที่1 นายสุพรเทพ แสงศิลป์มณี ที่ 2 นางสาวสุรีพร แสงศิลป์มณี ที่ 3 ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสุวรรณ แสงศิลป์ บิดา(ผู้ตาย)
 11. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 102/2561 นายสมชาย ทองยิ้ม ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายกฤัชญ์ ทองยิ้ม และเด็กชายกฤติน ทองยิ้ม เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 103/2561 นายพรเทพ เหลืองวิชชเจริญ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาต ให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงพรทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ และ เด็กหญิงพัทธีร์รา เหลืองวิชชเจริญ ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 13. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 133/2561นางสาวณฐวรรณ จันทร์ทิพย์ ผู้ร้อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมพร จันทร์ทิพย์ (ผู้ตาย)
 14. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 105/2561 นางสาวธนาภา กร่อมเภรี (บุตร) ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายพจน์ กร่อมเภรี (บิดา) ผู้ถึงแก่กรรม
 15. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 134/2561 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์อยู่ โดยนางสาวกันยา โพธิ์อยู่ผู้แทนโดยชอบธรรมโจทก์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์อยู่ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประพันธ์ นัยสุทธิ จำเลย
 16. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 138/2561 นายนพพลหรือสุวรรณ บวบงาม ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม และเด็กชายนพรัตน์ บวบงาม ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง
 17. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 114/2561 นางรัฐภัทหรือนางกัญญา จูสิงห์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมโจทก์ ยื่นฟ้องนายสิทธิลักษณ์ เดชดี จำเลย ให้เด็กชายปากรณ์ จูสิงห์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือน
 18. คดีแพ่งหมายเลขดำที่137/2561 นายรัชพล จันทร ผู้ร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงเมธาพร จันทร ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายขอผู้ร้อง
 19. คดีแพ่งดำที่ 115/2561นายวีรวงศ์ บุญช่วย ที่1 นายชิรวิชญ์ บุญช่วย ที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (บิดา)ผู้ตาย
 20. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 139/2561 เด็กหญิงปุณชญา นุตเวช โดยนางสาวอรพิณ เหล่าเขตกิจ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กปุณชญา นุตเวช เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายนำโชค นุตเวช (ผู้ตาย)
 21. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 148/2561 เด็กหญิงกนกพัชร บุตรวัตร โดยนางสาวณัฐชยา จัทร์ศรี ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กหญิงกนกพัชร บุตรวัตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสุเทพ บุตรวัตร (ผู้ตาย)
คําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ/ให้อยู่ในความอนุบาล
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 107/2561 นางหะทัย กำแพงนิล ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งว่า นายสาธิต วรรณแก้ว เป็นคนไร้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 109/2561 นายวิชัย กันมิล ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายเอกลักษณ์ อ่ำจับ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 122/2561 นายณฐพงศ์ ปรัชญาอภิพันธ์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางสาวณัฏฐาภรณ์ ปรัชญาอภิพันธ์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 123/2561 นายไพโรจน์ นิ่มสำอางค์ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางอรุณ นิ่มสำอางค์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 131/2561 นายคำรณ จำปาทิพย์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางเกลี้ยง จำปาทิพย์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 136/2561 นายพินิจ ยี่สุ่นแสง ผู้ร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางมาลัย ยี่สุ่นแสง เป็นคนไร้ควมสามารถและตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 144/2561 นางบุญสม นุชทับขร้องขอต่อศาลให้มีการนัดไต่สวนและมีคำสั่งว่า นายรุณ นุชทับ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางบุญสม นุชทับเป็นผู้อนุบาล
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 149/2561 นางจันทนา สุภิรักษ์ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้นายพชร สุภิรักษ์ เป็นคนเสมือนไร้ควมสามารถ และจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางจันทนา สุภิรักษ์
 9. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 155/2561 นายพเยาว์ กันถาด ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้นางโสภี กันถาดเป็นผู้ไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร และเพื่อให้เด็กและเยาวชนที่หลงผิดได้ปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธศาสนา รู้จักน้อมนำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาขัดเกลาจิตใจรวมทั้งสามารถนำธรรมะที่ได้จากการศึกษาและปฏิบัติ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯไปใช้ในการดำเนินชีวิต จำนวน ๕๐ รูป พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และข้าราชการ ณ วัดภัทรสิทธาราม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.207/60
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ.208/60
นัดพร้อม
เวลา 09:00
อ.211/60
นัดพร้อม
เวลา 09:00