ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
รับรองบุตร/ขอศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 58/2561 ร.ต.ชนวัฒน์ สรรพสิทธิ์ ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับรองเด็กชายพีรวัฒน์ สรรพสิทธิ์ ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 55/2561 นายกิตติศักดิ์ มั่นศรี ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับนายหรือสิบตรี อัครกิจ หรือสุกิจจณัฐ มั่นศรี ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 59/2561 นายหอม เคราพ ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับนางสาวกัณมลศิริ เคารพ ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 72/2561 นายธนัตถ์ มิ่งศักดิ์ ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับรอง เด็กชายพิภู มิ่งศักดิ์ศรีหรือเกตุดี และเด็กหญิงธันยพัฒน์ มิ่งศักดิ์ศรีหรือเกตุดี ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
  5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 65/2561 จ่าสิบเอกหรือ จ.ส.อ. หรือ สิบเอก หรือ ส.อ. หรือ นายวิชฐพงศ์ ศรีพัฒน์ ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับเด็กชายภูวิศ ศรีพัฒน์ ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด