ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
รับรองบุตร/ขอศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 84/2561 นางดลยา เดชวรารัตน์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมนตรี นาวเหนียว
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 89/2561นายวุฒิชัย ลิมพะสูตร ผู้ร้อง จดทะเบียนรับรองเด็กชายวธพล ลิมพะสูตร ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 99/2561 เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ โดยนางสาวศศิพิมพ์ บาลี โจทก์ ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกฤษณะ เจริญยั่งยืนยงค์ จำเลย
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 90/2561 เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต โดยนางสาวอุทุมพร พันธ์โต ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพดลย์ พันธ์โต
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 100/2561 นายอานันท์ สอนชม ร้องขอให้ศาลมัคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดูลย์ สอนชม ผู้ตาย
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 97/2561 นายจักรวุฒิ จำปาดี ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาดี ผู้ตาย
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 98/2561 จ่าสิบเอกหรือ จ.ส.อ หรือสิบเอก หรือจ.สหรือนายวีรชน คุ้มภัย ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับเด็กชายภูวดล คุ้มภัย และเด็กหญิงวชิรภร คุ้มภัย ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 102/2561 นายสมชาย ทองยิ้ม ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายกฤัชญ์ ทองยิ้ม และเด็กชายกฤติน ทองยิ้ม เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 9. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 103/2561 นายพรเทพ เหลืองวิชชเจริญ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาต ให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงพรทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ และ เด็กหญิงพัทธีร์รา เหลืองวิชชเจริญ ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 10. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 105/2561 นางสาวธนาภา กร่อมเภรี (บุตร) ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายพจน์ กร่อมเภรี (บิดา) ผู้ถึงแก่กรรม
 11. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 114/2561 นางรัฐภัทหรือนางกัญญา จูสิงห์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมโจทก์ ยื่นฟ้องนายสิทธิลักษณ์ เดชดี จำเลย ให้เด็กชายปากรณ์ จูสิงห์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือน
 12. คดีแพ่งดำที่ 115/2561นายวีรวงศ์ บุญช่วย ที่1 นายชิรวิชญ์ บุญช่วย ที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (บิดา)ผู้ตาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่  ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๙ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสิริพงศ์ สิริวรนาค ผู้พิพากษา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางในการพิจารณาคดีของศาลในคดีอาญาที่เด็กและเยาวชนต้องหาว่ากระทำผิดในโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนพิจารณาคดี เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ระหว่างถูกดำเนินคดี (เด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว) พร้อมด้วย คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการ และลูกจ้าง ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
พ.66/61
นัดไกล่เกลี่ยชี้สืบ
เวลา 9.00 น.