ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

21

เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ นาฬิกา นายสรวิศ  ลิมปรังษี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา  ผู้พิพากษาสมทบ  ผู้อำนวยการ  ข้าราชการและลูกจ้าง  ให้การต้อนรับ นางสาวเสาวภาคย์ วงศ์ไวทยากูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และคณะ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของบุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง และนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ ปรับปรุง และพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ณ  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว