ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ : ถนนริมแม่น้ำ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๙, ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๕ โทรสาร. ๐ ๕๖๒๒ ๕๑๕๘ E-mail : nkwjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
รับรองบุตร/ขอศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย/เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 84/2561 นางดลยา เดชวรารัตน์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งว่าผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายมนตรี นาวเหนียว
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 89/2561นายวุฒิชัย ลิมพะสูตร ผู้ร้อง จดทะเบียนรับรองเด็กชายวธพล ลิมพะสูตร ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 99/2561 เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ โดยนางสาวศศิพิมพ์ บาลี โจทก์ ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงกานต์ศิริ เจริญยั่งยืนยงค์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกฤษณะ เจริญยั่งยืนยงค์ จำเลย
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 90/2561 เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต โดยนางสาวอุทุมพร พันธ์โต ผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งให้เด็กหญิงนิชาภัทร์ พันธ์โต เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพดลย์ พันธ์โต
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 100/2561 นายอานันท์ สอนชม ร้องขอให้ศาลมัคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอดูลย์ สอนชม ผู้ตาย
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 124/2561 นางสาวกมลวรรณ แสนเจ๊ก ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายนพรัตน์ แสนเจ๊ก บิดา(ผู้ตาย)
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 97/2561 นายจักรวุฒิ จำปาดี ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมจิตร จำปาดี ผู้ตาย
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 98/2561 จ่าสิบเอกหรือ จ.ส.อ หรือสิบเอก หรือจ.สหรือนายวีรชน คุ้มภัย ผู้ร้อง ขอจดทะเบียนรับเด็กชายภูวดล คุ้มภัย และเด็กหญิงวชิรภร คุ้มภัย ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 9. ตดีแพ่งหมายเลขดำที่ 125/2561 นายศิริประพันธ์ สุดหาญ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตและมีคำสั่งอนุญาตจดทะเบียนรับ เด็กชายทีฆายุ สุดหาญ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง
 10. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 131/2561 นายสุพรชัย แสงศิลป์มณี ที่1 นายสุพรเทพ แสงศิลป์มณี ที่ 2 นางสาวสุรีพร แสงศิลป์มณี ที่ 3 ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสุวรรณ แสงศิลป์ บิดา(ผู้ตาย)
 11. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 102/2561 นายสมชาย ทองยิ้ม ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับรองเด็กชายกฤัชญ์ ทองยิ้ม และเด็กชายกฤติน ทองยิ้ม เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 12. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 103/2561 นายพรเทพ เหลืองวิชชเจริญ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาต ให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงพรทิพย์ เหลืองวิชชเจริญ และ เด็กหญิงพัทธีร์รา เหลืองวิชชเจริญ ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 13. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 133/2561นางสาวณฐวรรณ จันทร์ทิพย์ ผู้ร้อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายสมพร จันทร์ทิพย์ (ผู้ตาย)
 14. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 105/2561 นางสาวธนาภา กร่อมเภรี (บุตร) ผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายพจน์ กร่อมเภรี (บิดา) ผู้ถึงแก่กรรม
 15. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 134/2561 เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์อยู่ โดยนางสาวกันยา โพธิ์อยู่ผู้แทนโดยชอบธรรมโจทก์ ขอให้ศาลมีคำสั่งให้เด็กชายกันตพัฒน์ โพธิ์อยู่ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายประพันธ์ นัยสุทธิ จำเลย
 16. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 138/2561 นายนพพลหรือสุวรรณ บวบงาม ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชายวรรณประสิทธิ์ บวบงาม และเด็กชายนพรัตน์ บวบงาม ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้อง
 17. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 114/2561 นางรัฐภัทหรือนางกัญญา จูสิงห์ มารดาผู้แทนโดยชอบธรรมโจทก์ ยื่นฟ้องนายสิทธิลักษณ์ เดชดี จำเลย ให้เด็กชายปากรณ์ จูสิงห์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายและให้จำเลยชำระค่าเลี้ยงดูเป็นรายเดือน
 18. คดีแพ่งหมายเลขดำที่137/2561 นายรัชพล จันทร ผู้ร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กหญิงเมธาพร จันทร ผู้เยาว์ เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายขอผู้ร้อง
 19. คดีแพ่งดำที่ 115/2561นายวีรวงศ์ บุญช่วย ที่1 นายชิรวิชญ์ บุญช่วย ที่ 2 ขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องทั้งสองเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายเผด็จ บุญช่วย (บิดา)ผู้ตาย
 20. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 139/2561 เด็กหญิงปุณชญา นุตเวช โดยนางสาวอรพิณ เหล่าเขตกิจ ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กปุณชญา นุตเวช เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายนำโชค นุตเวช (ผู้ตาย)
 21. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 148/2561 เด็กหญิงกนกพัชร บุตรวัตร โดยนางสาวณัฐชยา จัทร์ศรี ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้เด็กหญิงกนกพัชร บุตรวัตรเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ นายสุเทพ บุตรวัตร (ผู้ตาย)
 22. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 157/2561 พันโทหรือนายเชิด อักษรรัตน์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องจดทะเบียนรับเด็กชายโชติ อักษรรัตน์(ผู้เยาว์) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 23. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 158/2561 นายธัชชัย มาลีหมอ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตให้จดทะเบียนรับเด็กหญิงสิริญ์ยา มาลีหมอ(ผู้เยาว์) เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
 24. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 165/2561 นางสาวภิญญา ประชุมเทศ ที่ 1 นายสากร ประชุมเทศ ที่ 2 ผู้ร้อง ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายอรรถพรหรือชัยณรงค์ ประชุมเทศ ผู้ตาย
 25. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 173/2561 นายนพดล คล้ายสุบรรณ ผู้ร้อง ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้ผู้ร้องเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของเด็กชายธนพล ศาสตร์ศรี (ผู้เยาว์)
 26. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 182/2561นายกิติภูมิ หรือลำไย ปานอินทร์ ผู้ร้อง จดทะเบียนรับนางสาวมลิวัลย์หรือพชิราม ปานอินทร์หรือกรฆนนาท ให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
คําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ/ให้อยู่ในความอนุบาล
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 107/2561 นางหะทัย กำแพงนิล ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งว่า นายสาธิต วรรณแก้ว เป็นคนไร้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความอนุบาลของผู้ร้อง
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 109/2561 นายวิชัย กันมิล ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้นายเอกลักษณ์ อ่ำจับ เป็นคนไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 122/2561 นายณฐพงศ์ ปรัชญาอภิพันธ์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางสาวณัฏฐาภรณ์ ปรัชญาอภิพันธ์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 123/2561 นายไพโรจน์ นิ่มสำอางค์ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางอรุณ นิ่มสำอางค์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 131/2561 นายคำรณ จำปาทิพย์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและมีคำสั่งให้ นางเกลี้ยง จำปาทิพย์ เป็นผู้ไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 136/2561 นายพินิจ ยี่สุ่นแสง ผู้ร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้ นางมาลัย ยี่สุ่นแสง เป็นคนไร้ควมสามารถและตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 144/2561 นางบุญสม นุชทับขร้องขอต่อศาลให้มีการนัดไต่สวนและมีคำสั่งว่า นายรุณ นุชทับ เป็นคนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความอนุบาลของนางบุญสม นุชทับเป็นผู้อนุบาล
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 149/2561 นางจันทนา สุภิรักษ์ ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้นายพชร สุภิรักษ์ เป็นคนเสมือนไร้ควมสามารถ และจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของนางจันทนา สุภิรักษ์
 9. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 155/2561 นายพเยาว์ กันถาด ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งให้นางโสภี กันถาดเป็นผู้ไร้ความสามารถและแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาลต่อไป
 10. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 168/2561 พนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ร้อง ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า นายสมบรูณ์หรือสมบุญ พิมสุข เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและอยู่ในความพิทักษ์ของนางสำเริง จันทร์ขำ
 11. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 180/2561 นางนภัสร พิมพ์พืช ขอให้ศาลสั่งให้นายศุภกิตติ์ ทองพูน เป็นคนไร้ความสามารถ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้อนุบาล
ขอเป็นผู้ปกครองผู้เยาว์/เพิกถอนอำนาจปกครองบุตร
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 140/2561 นางสาวสุนทราภรณ์ อุทัยรัตน์ ผู้ร้องขอให้ศาลนัดไต่สวนและมีคำสั่งเปลี่ยนตัวผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กหญิงญาณัชชา ชื่นชู ผู้เยาว์ จากนายสิงห์ ชื่นชู เป็นผู้ร้อง
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 96/2561 นางยุพิน ฤทธิมหันต์ ขอให้ศาลนัดไต่สวนคำร้องและคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองของนายกิตติยศ สาหร่ายสังข์(ผู้เยาว์)
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 162/2561 นางพูนศรี สีสัย ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตแทนการให้ความยินยอมของมารดาผู้เยาว์ในการที่จะรับเด็กหญิงออโรระ สีสัย ผู้เยาว์ เป็นบุตรบุญธรรม
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 120/2561 นางสาวมาลีวรรณ อิ่มสมบูรณ์ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไตร่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้ปกครอง เด็กชายก้าล็อค อิมสมบูรณ์ (ผู้เยาว์)
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 160/2561 นางศรีอุดม จันทร์ทอง ผู้ร้อง ขอให้ศาลนัดไตร่สวนและมีคำสั่งเพิกถอนอำนาจปกครองบุตรผู้เยาว์ของนางสาวพิชญา คงเพ็ชรศักดิ์ และแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนวจปกครอง เด็กชายธิติวัฒน์ พานทอง
ฟ้องหย่า
 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 104/2561 นายพิศาล ยั่งยืนศิริ โจทก์ ยื่นฟ้อง นางสาวแพรวพรรณ พรหมอินทร์ จำเลย
 2. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 112/2561 นางสุปรีญภัทร อินตะพันธ์ โจทก์ ยื่นฟ้อง นายรัฐพล อินตะพันธ์ เป็นจำเลย
 3. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 129/2561 นายไพโรจน์ ฉ่ำคำ โจทก์ ยื่นฟ้อง นางบัวลอย ฉ่ำคำ จำเลย
 4. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 126/2561 นายสานิตย์ พุดทอง โจทก์ ยื่นฟ้องนาสาวอารียา พุดทอง เป็นจำเลย
 5. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 146/2561 นางสาวยุภา เพิ่มตระกูล โจทก์ ยื่นฟ้อง นายชานนท์ สุวพร เป็นจำเลย
 6. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 151/2561 นายปรีชา เงินนาค โจทก์ ยื่นฟ้องนางจันทร์ตรา เงินนาคเป็นจำเลย
 7. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 156/2561 นางสุปราณ๊ อนุศรี โจทก์ ยื่นฟ้องนายมงคล มากผ่อง เป็นจำเลย
 8. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 156/2561 นายปรัชา เงินนาค โจทก์ ยื่นฟ้องนางจันทร์ตรา เงินนาค เป็นจำเลย
 9. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 163/2561 นางบังอร บุญอิน โจทก์ ยื่นฟ้องนายประทุม บุญอิน เป็นจำเลย
 10. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 176/2561 นายศรัณยู แปลงประวัติ โจทก์ ยื่นฟ้องนางหรือนางสาวจริมาหรือกรรณิการ์ แปลงประวัติ เป็นจำเลย
 11. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 181/2561 นางจวน พุ่มนิล โจทก์ ยื่นฟ้อง นายปุณชรัตน์ พุ่มนิล จำเลย
 12. คดีแพ่งหมายเลขดำที่ 185/2561 นางกรรณิกา วราโภค โจทก์ ยื่นฟ้อง ร้อยตำรวจตรีกนก วราโภค จำเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

35

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการคนดีศรีสังคม โครงการวาดภาพ และโครงการเขียนเรียงความ ให้แก่ เด็กและเยาวชนที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๖ คน พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์
อ่านข่าว